Semmelrock Údržba a úklid dlážděného krytu

Praktické informace o údržbě a úklidu dlážděného krytu.

Hutnění dlážděného krytu

Při dohutnění dlažebních prvků (nejméně dvakrát) musí být použity pouze prostředky, jejichž pracovní plochy jsou opatřeny ochranným povlakem z PVC, tvrdé pryže, dřeva aj. Používají se ruční nebo strojní měchy, popřípadě vhodný válec. Dále dlažební prvky nesmí být vystaveny úderům tvrdých předmětů (např. kovových).

Provoz po dlažebním krytu

Provoz po dlažebním krytu je možný pouze kolovými vozidly nebo vozidly s pryžovými pásy. Po krytu nesmí pojíždět vozidla s kovovými koly nebo pásy. Dále je nutné používat dlažební kryt podle účelu komunikace (pěší a cyklistické komunikace, pro motorová vozidla).

Úklid plochy

Pro úklid zadlážděných ploch se používají ruční smetáky, zametací stroje aj. Zametací prostředky opatřené tvrdými ocelovými ostny jsou pro úklid zadlážděných ploch nevhodné. V zimním období se plochy ošetřují např. sněhovou radlicí opatřenou pryžovým břitem. Pro úklid plochy nesmí být v žádném případě použito radlic (odklízecích zařízení) s kovovou stykovou plochou.

Působení chemických rozmrazovacích látek

Zadlážděný kryt smí být vystaven působení chem. rozmrazovacích látek, nesmí se však na něj působit agresivními chemickými látkami – kyselinami ani jejich roztoky. Dále se nedoporučuje používat substráty na bázi solí, chloridu vápenatého apod., které působí na betonové dlažební prvky nadměrně agresivně.

Pro zachování dlouhé životnosti betonových dlažebních prvků je dobré dodržovat zde uvedené zásady. Námi dodávané dlažební prvky mají zaručenou pevnost v příčném tahu dle platných norem, dále jsou odolné proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek.

Výhodou zadlážděného krytu z betonových dlažebních prvků je vysoká propustnost srážkových vod do podloží a snadné rozebrání a možnost opětovného položení betonových prvků.

Kvalitu dodávaných výrobků dokladujeme „Prohlášením o vlastnostech“.

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Výkvěty

Semmelrock Plocha bez výkvětu
Semmelrock Plocha s výkvětem

U světlých skvrn nebo šedých závojů, které se někdy tvoří na betonových výrobcích, se jedná o tzv. vápenné výkvěty. Jedná se o fyzikální jev, kterému se nedá technicky předejít a liší se v závislosti na povětrnostních podmínkách a použití. Výkvěty jsou přirozeným jevem a nacházejí se u všech betonových produktů. Kvalita našich produktů se tímto nesnižuje, jejich výskyt nemá žádný vliv na užitné vlastnosti výrobků, proto také nejsou výkvěty důvodem k reklamaci. Při běžném zvětrávání a opotřebování ploch se intenzita výkvětů snižuje a v průběhu času zmizí.

Fazeta – bez zkosení nebo se zkosením.

Hrany – produkty bez zkosené hrany mohou mít různé provedení hran – rovné, zvlněné, otloukané.