Společnost SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o., IČO: 273 85 621, se sídlem Ledčice 235, PSČ 277 08, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10226 (dále jen „Společnost“) je výrobcem betonových výrobků různého druhu a v souvislosti s nabídkou svých výrobků poskytuje zákazníkům doplňkové služby. Zájemci o výrobky a služby Společnosti, zákazníci a jakékoli osoby oslovující Společnost mohou Společnost kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu a webových kontaktních formulářů.

V rámci nabídky výrobků a poskytování doplňkových služeb je nezbytné, aby osoby kontaktující Společnost prostřednictvím e-mailu, telefonu a webových kontaktních formulářů poskytly Společnosti pro účely vyřízení jejich požadavků a poptávky po výrobcích a službách Společnosti údaje, které mohou být považovány za osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).

Společnost zpracovává osobní údaje fyzických osob pro níže uvedené účely a v rozsahu potřebném pro dosažení účelu zpracování:

a) Zhotovení bezplatného grafického návrhu dlážděné plochy v programu A-CAD a odhad potřebného množství požadovaného výrobku; zájemci mohou kontaktovat výrobce prostřednictvím e-mailu na adrese navrhy@semmelrock.com či na telefonním čísle 725 702 997.

Obrátí-li se zájemce o bezplatný grafický návrh a odhad potřebného množství výrobků na Společnost prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla, pro zpracování požadavku, přípravu grafického návrhu a výpočet potřebného množství výrobku, konečné vyřízení požadavku a navazující komunikaci je nezbytné, aby zájemce poskytl osobní údaje v rozsahu:

– jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

b) Odpovědi a konzultace k jakýmkoli dotazům a připomínkám zákazníků a zájemců o výrobky a služby Společnosti k výrobkům Společnosti; zájemci/zákazníci mohou kontaktovat Společnost prostřednictvím webového kontaktního formuláře dostupného na https://www.semmelrock.cz/spolecnost/napiste-nam/.

Obrátí-li se zájemce/zákazník na Společnost s jakýmkoli dotazem či připomínkou k výrobkům Společnosti prostřednictvím webového kontaktního formuláře, pro zpracování dotazu, přípravu reakce k dotazu či připomínkám, konečné vyřízení dotazu či připomínky a navazující komunikaci je nezbytné, aby zájemce/zákazník poskytl osobní údaje v rozsahu:

– jméno, příjmení, e-mailová adresa.

c) Zasílání tištěných katalogů s přehledem betonových výrobků Společnosti a aktuálního ceníku betonových výrobků Společnosti na vyžádání zákazníka; zájemci mohou kontaktovat Společnost prostřednictvím webového kontaktního formuláře dostupného na https://www.semmelrock.cz/spolecnost/objednavka-katalogu/.

Obrátí-li se zájemce o katalog nebo ceník na Společnost prostřednictvím webového kontaktního formuláře, pro zpracování požadavku a doručení katalogu či aktuálního ceníku a navazující komunikaci je nezbytné, aby zájemce poskytl osobní údaje v rozsahu:

– jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa.

d) Marketingové a obchodní účely, tj. zasílání obchodních sdělení Společnosti v návaznosti na prodej výrobků a poskytování služeb Společnosti.

Společnost prostřednictvím obchodních sdělení informuje zákazníky o jejích novinkách a reklamních akcích a pro tyto účely zpracovává osobní údaje v rozsahu:

– jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Obchodní sdělení je Společnost oprávněna zasílat zákazníkům na základě jejího oprávněného zájmu (tj. v souvislosti nebo v návaznosti na prodej výrobků a poskytování služeb Společnosti zákazníkům) nebo na základě souhlasu uděleného zákazníky. Souhlas může zákazník udělit zaškrtnutím políčka souhlasu pod kontaktním formulářem na webových stránkách Společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli prostřednictvím odkazového řádku „odhlásit se“ a zakliknutím příslušných polí odvolat a Společnost bude odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů respektovat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Společnost nezpracovává zvláštní kategorie údajů ve smyslu článku 9 odst. 1 Nařízení. Osobní údaje poskytnuté Společnosti budou uchovávány a zabezpečovány způsobem podrobně specifikovaným v interním předpisu Společnosti, jehož text je na vyžádání veřejně přístupný.

Doba zpracování

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování (tj. po dobu potřebnou ke konečnému vyřízení požadavku, objednávky, konečné přípravě grafického návrhu a výpočtu potřebného množství výrobku). Osobní údaje budou dále zpracovávány po dobu 3 měsíců od vyřízení požadavku, objednávky či od poskytnutí grafického návrhu nebo odhadu potřebného množství výrobku pro účely evidence a vyhodnocování dotazů, a případně po dobu navazující komunikace se zájemci či zákazníky.

V případě, že Společnost uzavřela smlouvu se zákazníkem o koupi a prodeji, je oprávněna zpracovávat osobní údaje těchto zákazníků a údaje o smlouvě po celou dobu záruční doby na jednotlivé výrobky dle záručních podmínek výrobce pro případ, že by bylo zahájeno reklamační řízení a Společnost reklamaci řešila.

Za účelem obchodních sdělení zasílaných na základě oprávněného zájmu (v návaznosti na prodej výrobků či poskytování služeb) Společnost zpracovává osobní údaje po dobu 5 let od prvního kontaktu se zákazníkem či zájemcem nebo do doby odhlášení se zákazníka z odběru. Jsou-li obchodní sdělení zasílána na základě souhlasu, Společnost zpracovává osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

Společnost je oprávněna uchovávat osobní údaje nad rámec shora uvedených dob zpracování po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou důvěrné a budou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům Společnosti, osobám ze skupiny Společnosti či jiným třetím osobám, jež zabezpečují organizaci a průběh marketingových kampaní Společnosti, komunikaci se zákazníky, IT a hostingové služby a marketingové průzkumy trhu. Osobní údaje budou předávány pouze v rámci EU v souladu s obecně závaznými předpisy o ochraně osobních údajů. Společnost zpracovává osobní údaje automatizovaně.

Práva subjektů údajů

Osoby oslovující Společnost prostřednictvím e-mailu, telefonu a webových kontaktních formulářů jsou subjekty údajů a jsou proto oprávněny požadovat přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Tyto osoby mají právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jsou-li jejich údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Společnosti. Podrobnosti o jednotlivých právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na https://www.semmelrock.cz/spolecnost/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html.

Veškerá shora uvedená práva je možné uplatnit v písemné formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů Společnosti nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 315 636 700 a e-mailu infocz@semmelrock.com. Subjekty údajů mají rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Pro komunikaci se Společností ohledně zpracování osobních údajů lze využít i pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na webových stránkách https://www.semmelrock.cz/spolecnost/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.html